افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 18 June , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 63 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 0×
پ
پ

«اساسنامه انجمن صنفي كارگری حسابداران شهرستان کرمان»

 • فصل یکم – کلیات

ماده ۱- هدف:
به استناد مادة ۱۳۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي “آيين‌نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات ونحوه عملکرد  انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط “مصوب هیات محترم وزیران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد.

ماده ۲- نام ، حوزة جغرافیایی ،اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :
نام: انجمن صنفی کارگری حسابداران شهرستان کرمان که دراین اساسنامه به اختصار ” انجمن صنفی ” نامیده می شود.

حوزة جغرافيايي فعاليت انجمن صنفي استاني/شهرستاني/شهري و محل اقامتگاه قانونی آن در استان کرمان شهرستان/شهر کرمان خیابان اقبال پلاک ۱۲۰طبقه سوم واحد ۶ کدپستی ۷۶۱۹۷۳۵۱۵۹ پست الکترونیکی info@kmnaa.ir مي باشد.

 • تبصره ۱- هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد، نشاني انجمن صنفي را در محدوده حوزه جغرافیایی فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا – از طريقي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد – به طور کتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز منعکس نمايد.
 • تبصره ۲- برای تعیین نام و عنوان انجمن صنفی رعایت مقررات جاری کشور الزامی می باشد.

ماده ۳- وظايف و اختیارات انجمن صنفي:

 1. كوشش درجهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
 2. برنامه ریزی و پی گیری در ارتقای سطح مهارت کارگران عضو
 3. تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضا .
 4. تلاش در بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات ، نارسایی های اقتصادی ، مهارتی ، افزایش بهره وری و ارایه پیشنهادات به اعضا ، مدیران و مسوولان مربوط .
 5. جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.
 6. دريافت وروديه، حق عضويت و كمك هاي مالي داوطلبانة اعضا.
 7. همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني و صندوق قرض الحسنه مربوط به وظايف انجمن صنفی و تلاش جهت تامین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط.
 8. همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار.
 9. حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمانهاي دولتي و ملي.
 10. خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
 11. شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارگري ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمانهاي كارفرمايي
 12. پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون با رعايت مقررات قانوني.
 13. فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور.
 14. همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي مربوط و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.
 15. دریافت مجوز انتشارات ( ماهنامه ) از مراجع ذی صلاح .
 • فصل دوم شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

ماده ۴- شرایط عضویت:
كليه كارگران در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند:

 1. تابعيت ايران.
 2. استقرار در حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی.
 3. اشتغال در کارگاه/حرفه/صنعت مرتبط با واحدمالی و حسابداری وحسابرسی در حوزه جغرافیایی فعاليت
  انجمن صنفي با ارايه مدارك معتبرشامل : حداقل کاردانی حسابداری و رشته های مرتبط با دوسال سابقه کار مرتبط
 4. ارائه مدارك معتبر مبني بر كارگر بودن مطابق قانون كار.
 5. قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.
 6. پرداخت وروديه و حق عضويت به طور مرتب.
 • تبصره ۱- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.
 • تبصره ۲- در صورت شكايت متقاضيان مبنی بر عدم پذيرش عضويت (به دلیل عدم احراز شرايط) یا تعلیق از عضویت اعضا، هیات مدیره مکلف است؛ در اولین جلسه مجمع عمومی، موضوع را در دستور جلسه قرار داده و تصميمات مجمع عمومي در اين زمينه قطعي است .
 • تبصره ۳- در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد؛ یا در صورت عدم اشتغال درصنف مربوط بیش از ۶ ماه یا در صورت صدور آراي قطعی از سوی مراجع قضایی کشور مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته شده و توسط مسئولین انجمن صنفي از موضوع مطلع خواهد شد. ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

ماده ۵- موارد تعليق از عضويت انجمن صنفي :

 1. عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده ۸ اين اساسنامه.
 2. عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و مصوبات قانوني هريك از اركان انجمن صنفي.

ماده ۶- منابع مالي انجمن صنفي :

 • الف:وروديه: براي هر عضو كه فقط يك باردريافت مي‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي(۵۰۰،۰۰۰ ریال) معين مي شود.
 • ب: حق عضويت: ماهيانه/ساليانه كه مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي(۱۰۰۰،۰۰۰ریال) تعيین مي گردد.
 • ج: كمك ‌هاي داوطلبانه از سوی صنایع ومعادن وشرکت هاو بنگاه های اقتصادی استان

ماده ۷- كليه اعضا بايد باتوجه به ماده۶، حق عضويت خود رابه حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند، واريز و رسيد بانكي را به مسئول مالی ارائه نمايند.

 • تبصره ۱- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.
 • تبصره ۲- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند.

ماده ۸- چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر۳ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد، از طرف مسوول مالی به وی اخطار کتبی داده می شود؛ چنانچه پس از اخطار کتبی مسوول مالی، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید، با تصويب هيات مديره، عضويت شخص مذکور در انجمن صنفي، به حالت تعليق در مي آيد. اخراج يا قبول مجدد عضويت آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد.

ماده ۹ حقوق اعضاء انجمن :

 1. دسترسی به یک نسخه اساسنامه (و آخرین تغییرات بعدی آن)، صورتجلسات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.
 2. برخورداری از امکانات ارتباطی درون گروهی شامل: اسامی، شماره تلفن، پست الکترونیک ، … اعضاء هیئت مدیره، بازرسان و سایر اعضاء به نحوی که در صورت نیاز امکان ایجاد هماهنگی اعضاء با یکدیگر میسر باشد.
 3. اطلاع به موقع از زمان، مکان و موضوع جلسات هیئت مدیره – به نحوی که امکان ارایه نظرات و پیشنهادات (بدون داشتن حق رای) از طرف همه اعضاء میسر باشد.
 4. امکان طرح تذکرات و اخطارها در خصوص نحوه عملکرد اعضاء هیئت مدیره و بازرسان به نحوی که به تایید یک پنجم اعضا یا وزارت کار رسیده باشد، در مجامع عمومی امکانپذیر است.
 5. اعضا باید به صورت برابر از امکانات انجمن صنفی بهره مند شوند و انجمن صنفی موظف به حفظ و دفاع از حقوق صنفی اعضا بدون تبعیض و رجحان می باشد.

 

 • فصل سوم اركان انجمن صنفي

ماده ۱۰- اركان انجمن صنفي عبارت است از :

 1. مجمع عمومي
 2. هيأت مديره
 3. بازرس يا بازرسان

الف- مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن :

ماده ۱۱- مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است، از اجتماع اعضا به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد.

 • تبصره ۱- براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده، هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيله درج آگهی در روزنامه ندای وحدت كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد؛ اقدام نمايد. بديهي است؛ از تاريخ دعوت اعضا تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي، بايد حداقل ۲۰ روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از ۴۵ روز تجاوز نمايد.
 • تبصره ۲ دعوت مجامع عمومي با تصويب هيات مديره خواهد بود. ضمن اینکه بازرس يا بازرسان و همچنین یک چهارم اعضا می توانند، راسا نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمایند.
 • تبصره ۳ دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده، مكلفند موضوع، مکان و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل ۲۰ روز پيش از تشكيل، طي دعوتنامه كتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايند.
 • تبصره ۴- گزارش های مالی و سایر مواردی که مستلزم بررسی قبلی اعضا می باشد، همزمان با دعوتنامه به طریق مقتضی (بند ۴ ماده ۱۳) به اعضا اطلاع رسانی شود.
 • تبصره ۵- اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره، بازرسان و ساير مواردي كه مجمع عمومي تصويب نمايد كه به طور كتبي و مخفي به عمل خواهد آمد. در هر صورت مشارکت اکثریت مطلق حاضرین الزامی است.
 • تبصره ۶- هریک از اعضای مجمع عمومی می تواند یکی دیگر از اعضا را بطور کتبی به وکالت از طرف خود به مجمع عمومی معرفی نمایند و هر عضو می تواند وکالت فقط یکی از اعضای مجمع عمومي را عهده دار شود.
 • تبصره ۷- مجمع عمومی موسس فاقد وکالت می باشد .

ماده ۱۲- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي يابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت.

 • تبصره ۱- مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص و دعوت هيأت مديره يا بازرسان يا يك چهارم اعضا بطور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود.
 • تبصره ۲- تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل با اكثريت نصف بعلاوه يك آرای حاضران معتبر است.
 • تبصره ۳- چنانچه مدارک انتخابات و مصوبات مجامع عمومی ظرف شش ماه جهت ثبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه نگردد یا به هر دلیل از ارایه کامل مدارک و مستندات خودداری گردد، در صورت برخوردار بودن از مهلت ۶ ماهه مندرج در ماده ۳۸، می بایست تشریفات قانونی جهت برگزاری مجمع عمومی و اخذ تائیدیه مصوبات مجددا” اجرا گردد.

ماده ۱۳- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :

 1. بررسی و رسیدگی به گزارش عملکرد هیات مدیره، در خصوص گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب پیشنهادهای مربوط به برنامه های آتی و قبلی انجمن صنفی.
 2. بررسی گزارش مالی مسئول مالی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب عملکرد گذشته و بودجه آتی. در صورت عدم تصویب، تصمیم گیری در خصوص نحوه رسیدگی بر عهده مجمع خواهد بود.
 3. دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.
 4. تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضا (درخصوص صورتجلسات، گزارش های مالی، بخشنامه ها و…).
 5. بررسي و تصويب يا رد پذیرش متقاضيان عضويت در انجمن صنفي (مستند به دلایل محکمه پسند)
 6. رسيدگي نهايي به اعتراض كساني که طبق اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند (موضوع ماده ۵ اساسنامه).
 7. بررسی، تصویب و تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي قانوني اعضا.
 8. ايجاد كميته ها و همكاري در جهت تأسيس و تقويت شرکتهاي تعاوني و ساير مراکز مرتبط.
 9. انتخاب و عزل انفرادی یا دسته جمعی هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي.
 10. تعيين ميزان وروديه و حق عضويت اعضا و يا تغيير آن.
 11. تعیین روزنامه برای درج آگهی های انجمن صنفی.

ماده ۱۴- مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در مورد موضوعات ماده ۱۵، با حضور دست كم نصف بعلاوه يک اعضا تشكيل خواهد شد. چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل يك سوم اعضا رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت دو سوم آرای اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :

 1. طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه .
 2. انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیات تسویه.
 • تبصره- پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح اساسنامه، بايد به طور مشخص و كتباً حداقل ۲۰ روز قبل از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به اطلاع كليه اعضا و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسانده شود.

ماده ۱۶- پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيات مديره، بلافاصله هيأت ریيسه مجمع عمومي شامل حداقل ۵ نفر، مركب از  يك ریيس، يك منشي و حداقل ۳ ناظر از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت.

 • تبصره- مجموع اعضای هیئت رئیسه و ناظران مجمع، بایستی عدد فرد باشد.

ماده ۱۷- وظایف و اختیارات هیات رییسه:

 1. بررسی اجرای صحیح مواردی از قبیل: نحوه دعوت اعضا مجمع (درصورت وصول اعتراض)، صلاحیت حاضرین در مجمع، تهیه صورتجلسات مجامع، طرح و بررسی تذکرات و اخطارهای اعضا به هیات مدیره و اجرای سایر مقررات.
 2. اعضای هيأت رئيسه نبايد از بین اعضای هیات مدیره یا كانديداي عضويت درهيأت مديره و بازرسان باشند (مگر با نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه تعداد حاضران در مجمع عمومی كمتر از ۲۰ عضو باشد).
 3. برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند دو نسخه فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و ضمن ارسال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسخه دیگر را پيش از آغاز مجمع عمومي به امضاي اعضاي حاضر برسانند و جهت بررسی، تایید و امضا به هیئت رئیسه ارائه نمایند.
 4. هيات ریيسه مجمع عمومي، مك
 5. لف است در پايان مجمع، نتیجه کلیه مصوبات و انتخابات را (پس از شمارش آرا) ضمن درج در صورتجلسه مجمع قرائت و امضا نماید.
 6. هرگاه در مجامع عمومي شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد، هيات ریيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي تواند اعلام تنفس نموده، مکان و تاريخ جلسـه بعدي را كه حداكثر از ۲۰ روز متجاوز نباشد، معين كند. تمديد جلسه، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشكيل، در مرحله بعدي، مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده ۱۸- چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر دلايل به چگونگي برگزاري مجمع عمومي و انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند، هيأت ریيسه مجمع عمومي مكلف خواهند بود، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند.

 

 • ب- هيأت مديره ، وظايف و اختيارات آن :

ماده ۱۹- هيأت مديره داراي ۳ نفر عضو اصلي و ۱ نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با اکثریت نسبی آراء ماخوذه (طبق تبصره ۵ ماده ۱۱) در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت ۳ سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم بلامانع است.

ماده ۲۰- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود، يك رئيس، يك نايب رئيس و يك مسئول امور مالی  و همچنين از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك مورد نياز به منظور انجام تشريفات ثبت به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد.

 • تبصره دعوت اولین جلسه هیئت مدیره برعهده مسن ترین عضو هيات مديره می باشد.

ماده ۲۱- جلسات عادي هيأت مديره هر ماه/دوهفته یکبار با حضور اكثريت اعضا (حداقل ۲ نفر) رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرای اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 • تبصره ۱- برنامه زماني ومكان برگزاري جلسات و نحوه دعوت در اولين جلسه هيات مديره تعيين و اطلاع رسانی خواهد شد.
 • تبصره ۲- جلسات فوق العاده هیئت مدیره بنا به درخواست اکثریت اعضا ( حداقل ۲ نفر) برگزار می گردد. نحوه دعوت و اطلاع رسانی درخصوص زمان و مکان جلسه مانند جلسات عادی می باشد.
 • تبصره ۳- غيبت بیش از سه جلسه (به استثنای جلسات فوق العاده) در طول یک سال به عنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره، عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جایگزین عضو اصلی خواهند شد. مگر این که مستندات موجه بودن غیبت نظیر بیماری و… به هیئت مدیره ارائه شده باشد.
 • تبصره ۴- خدمات هيأت مديره افتخاري است و هرگونه پرداخت به اعضای هیئت مدیره فقط از طریق تصویب مجمع عمومی عادی امکانپذیر مي باشد.

ماده ۲۲- هيأت مديره موظف است، حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت انجمن صنفي، نسبت به افتتاح حساب در یکی از بانك هاي كشور اقدام نموده و شماره حساب را از طریق مقتضی (مطابق بند۴ ماده ۱۳) به اطلاع اعضا برساند.

 • تبصره ۱- دریافت هرگونه وجه شامل ورودیه و حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه باید صرفا از طریق واریز به حساب بانکی انجمن صنفی صورت گیرد.
 • تبصره ۲- کلیه پرداخت های انجمن صنفی باید از طریق چک انجام شود و تنخواه گردان برای مصارف ضروری و جزئی درنظر گرفته می شود.

ماده ۲۳- كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء یکی از اعضای هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد مالي، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضاء مشترك خزانه دار (مدیر مالی) ودبیر ، ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده ۲۴- در صورت استعفا، از دست دادن شرايط، سلب عضويت يا غيبت (برابر تبصره ۳ ماده ۲۱)، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد. در صورت تغییر در سمت ها، هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد. هرگونه تغییرات در اعضاي هیات مدیره و بازرسان پس از ثبت در وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی موثر و قابل اجرا خواهد بود.

 • تبصره ۱- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تكميلي براي باقي مانده دوره برگزار مي گردد.
 • تبصره ۲- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرايـط يا سلب عضـويت اكثريت اعضاي هيـأت مديره، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال انجمن را به وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي اعلام نمایند.

ماده ۲۵- هيأت مديره موظف است ظرف سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد.

 • تبصره- هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسوول حفظ كليه دارایي ها، اموال، اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

ماده ۲۶- ساير وظايف و  اختيارات هيأت مديره :

 1. تهيه و تنظیم دفاتر مالي، عضويت و صورتجلسات هيات مديره به نحوی که قابل استناد بوده و نمایانگر گردش مالی، نحوه و ترتیب عضویت اعضا و مصوبات قانونی هیات مدیره باشد.
 2. اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.
 3. دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.
 4. بررسي بودجه و گزارش مالي مسئول مالی و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
 5. تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.
 6. تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي.
 7. انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص و معين.
 8. بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن.
 9. همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا.
 10. وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي، قضائي، دستگاههاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه.
 11. اتخاذ تصميم در مورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آیين نامه هاي داخلي.
 12. تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به اعضا (مطابق بند۴ ماده ۱۳).
 13. تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.
 14. تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم) از قبيل كميته حل اختلاف، كميته عضويت، كميته تداركات و پشتيباني، كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها.
 15. بررسی و تصویب پيوستن به انجمن‌هاي صنفي دیگر به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط و يا خارج شدن از كانونهاي مذكور.

ماده ۲۷- وظايف ریيس هيأت مديره :

 1. مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه.
 2. اداره جلسات هيأت مديره.
 3. ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي، جهت اجرا و پيگيري آن.
 4. امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسوولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يا به كار گمارده خواهند شد.
 5. امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور ( در صورت تعیین توسط هیئت مدیره ) به اتفاق مسئول مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.
 6. امضاي كارت هاي عضويت اعضا پس از تاييد مسئول مالی انجمن صنفي.
 7. انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده ریيس قرار دارد.
 • تبصره ۱- قسمتي از وظايف ریيس هيات مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن صنفي خواهد بود.
 • تبصره ۲ در غیاب رییس هیئت مدیره، نایب رییس انجام وظایف بند های ۱ و ۲ و۳ را به عهده خواهد داشت.

ماده ۲۸- هيات مديره می تواند نسبت به استخدام دبير خارج از اعضا اقدام نمايد. با پايان اعتبار هيات مديره، رابطه استخدامي دبير با انجمن صنفي نيز ملغي مي شود.

 • تبصره- دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسووليت مستقيم دبير انجمن صنفي و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد ریيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره، به كار گمارده مي شوند.

ماده ۲۹ وظايف واختيارات دبير:

دبير در صورت تفويض ازطرف هيات مديره، داراي وظايفي به شرح ذيل خواهد بود:

 1. حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفي.
 2. انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي.
 3. تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضاي كارت هاي عضويت اعضا به اتفاق مسئول مالی انجمن صنفی.
 4. تهيه دفاتر «عضويت» و «امور مالي»و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها.
 5. تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.
 6. ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسوولان و اعضاي انجمن صنفي.
 7. مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي، هيأت مديره و بازرسان.
 8. ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن ، احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري مربوط.
 9. معرفی و فراهم نمودن امکان تماس بین اعضا با هم و با مسئولان انجمن صنفی.
 10. انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.
 • تبصره ۱- اقدامات و مکاتبات دبیر در هر صورت نباید خارج از اراده و توافقات هیات مدیره باشد.
 • تبصره ۲- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسوول هستند.

ماده ۳۰- وظايف واختيارات مسئول مالی :

 1. امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.
 2. اداره امور مالي،تهيه و تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابهاي انجمن صنفي.
 3. رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداخت ها و تاييد و امضاي صورتحساب هاي مربوط.
 4. صدور كارت عضويت اعضا جهت امضاي ریيس هيأت مديره.
 5. نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي و مسووليت درحفظ اموال منقول، غير منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالي وصحت معاملات انجمن صنفي.
 6. ثبت كليه دريافتي ها و هزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.
 7. پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.
 • تبصره ۱- مسئول مالی موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش کتبی  مالي انجـــمن صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و ریيس هيأت مديره، رونوشت آن را در اختيار بازرسان و دبیر جهت اطلاع به اعضا  قرار دهد.
 • تبصره ۲- مسئول مالی موظف است درهر مورد بنا به تقاضاي بازرسان، كليه دفاتر واسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين، در اختيار آنان قرار دهد.
 • تبصره ۳- مسول امور مالی موظف است موارد مغایر با سیاست های مصوب مجمع عمومی را ضمن تذکر به هیت مدیره به مجمع عمومی ارائه نماید.
 • تبصره ۴- در صورت عدم تصويب صورتهای مالی، با تصویب مجمع عمومی موضوع از طریق حسابرسان رسمی بررسی می گردد.

 

ج ـ بازرس يا بازرسان، حدود وظايف واختيارات آنان

ماده ۳۱- بازرسان انجمن صنفي، متشكل از ۱ نفر بازرس اصلي و ۱ نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن صنفي براي مدت ۱  سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.

 • تبصره ۱- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آن ها، بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.
 • تبصره ۲- هیات مدیره موظف به برگزاری به موقع انتخابات بازرس بوده و در صورت عدم اقدام به موقع پاسخگوی تبعات بعدی خواهد بود.

ماده ۳۲- وظايف و اختيارات بازرسان :

 1. نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه و همچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.
 2. رسيدگي و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت در حسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي (از جمله تبصره ۳ ماده ۳۰).
 3. پي گيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد).
 4. رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي.
 5. اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه.
 6. شرکت در جلسات هيأت مديره، بدون داشتن حق راي.
 • تبصره ۱- بازرس/ بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي و كليه محاسبات انجمن را رسيدگي ونظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن تسليم دارند. همچنين بازرس/بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مكتوب تا در مواقع نياز به مجمع عمومي(گزارش سالانه) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارايه نمايند.
 • تبصره ۲- بازرس/بازرسان در صورت دریافت گزارش یا مشاهده سوء استفاده هریک از اعضا سمت دار انجمن از موقعیت خود ، موضوع را کتبا به هیات مدیره اخطار می نماید.

 

 • فصل چهارم ساير مقررات

ماده ۳۳- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره و بازرسان بايد داراي شرايط زير باشند:

 1. تابعيت جمهوري اسلامي ايران
 2. التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 3. عدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غيرقانوني
 4. نداشتن محکومیت قطعی كيفري موثرکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.
 5. داشتن حسن شهرت
 6. عدم اعتياد به مواد مخدر
 7. ۷-دارابودن حداقل ۳۰سال سن
 8. دارابودن حداقل ۵سال سابقه کار مدیریت مالی
 9. دارابودن حداقل مدرک کارشناسی حسابداری ،حسابرسی و سایر رشته های مرتبط
 10. سه سال سابقه عضویت پیوسته در انجمن منتهی به تاریخ مجمع

ماده ۳۴- در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي کانون با هريك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان ، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد . به اين منظور در صورت درخواست هريك از طرفين اختلاف ، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود ۳ يا ۵ نفر را جهت حل اختلاف انتخاب مي نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف ، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي شود . هيات داوري پس از صدور راي ، منحل مي گردد .

ماده ۳۵- در اجراي ماده۱۸آیين نامه انجمنهاي صنفي وکانونهاي مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضا، هر دوره حداقل پنج درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي واريز خواهد شد.

ماده ۳۶- مسوولان انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن صنفي يا خارج از آن، در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند.

ماده ۳۷- در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هريك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان ، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد . به اين منظور در صورت درخواست هريك از طرفين اختلاف ، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود ۳ يا ۵ نفر را جهت حل اختلاف انتخاب مي نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف ، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي شود . هيات داوري پس از صدور راي خود ، منحل مي گردد .

ماده ۳۸- انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد:

 1. در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده
 2. گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره وعدم تجديد انتخابات آن
 3. در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور
 • تبصره ۱- چنانچه انجمن صنفي بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد، مجمع عمومي مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ يا ۵ نفر به عنوان اعضاي هيأت تسويه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد.
 • تبصره ۲- چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير نباشد، مراحل انحلال و تسویه حسابها با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با توجه به تبصره ماده ۱۶ آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط)، طبق مقررات قانون تجارت و با نظارت مراجع قضایی کشور صورت می گیرد .

ماده ۳۹- هيأت تسويه مكلف است حداكثر ظرف شش ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن صنفي رسيدگي نموده، فهرست كاملي از كليه دارایي هاي انجمن صنفي شامل اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن صنفي را تهيه نموده، دارایي انجمن صنفی را پس از تسويه كليه حسابهـاي بدهكـاران و بستانكـاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضـاي صورتجلسه اي مابقي در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار  خیریه  قرار دهد.

ماده ۴۰- مفاد این اساسنامه، تابع آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط و مقررات تدوین اساسنامه بوده و هر گونه ابهامي در اجراي مقررات آن، تابع نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد.

ماده ۴۱- هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتبر و قابل اجرا است.

ماده ۴۲- مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود.

اين اساسنامه در ۴ فصل و ۴۱ ماده و ۳۸ تبصره در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي موسس انجمن صنفي كارگری حسابداران شهرستان کرمان رسيد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.